Hop til hovedindholdet

Center for Konfliktløsning

Jubilæum og prisuddeling, Center for Konfliktløsning og LIVIAfonden


Dato og tid

Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 12:30 til 23:55

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 23:00

Sted

Matrikel 1, Højbro Plads 10, 3.sal, 1200 København K Matrikel 1
Højbro Plads 10, 3.sal
1200 København K

Jubilæum og prisuddeling, Center for Konfliktløsning og LIVIAfonden


Arrangementsbeskrivelse

Mød konflikterne og hør hvad man gør ved dem
Center for Konfliktløsning og LIVIAfonden inviterer til konfliktfagligt jubilæum
(In English below)

Den 25. maj fejrer Center for Konfliktløsning 25 års jubilæum, LIVIAfonden fejrer 10 års jubilæum og uddeler samme dag LIVIA-prisen til mennesker, der går overraskende veje for at omdanne alvorlige samfundskonflikter til nye muligheder.

Program for dagen:
12:30 - 13:00 Velkommen med musik og introduktion til dagen
13:30 - 14:30 Cirkelproces for alle deltagere - stærke fortællinger om konflikter
14:30 - 15:00 Kaffe og kage
15:00 - 16:45 Workshops (se listen over mulige workshops nederst)
17:00 - 19:00 Prisuddeling
19:30 -           Festmiddag (forventet egenbetaling på o. 250-300 kr. plus drikkevarer)

En af de vigtigste dele af Center for Konfliktløsnings og LIVIAfondens virke er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af fredelig konflikthåndtering. Gennem 25 år har Center for Konfliktløsning samarbejdet med virksomheder og foreninger indenfor stort set alle brancher. Det har gjort os til det vi er i dag og udviklet vores faglighed. Og det fortsætter med at gøre det. På vores jubilæumsdag har vi derfor inviteret mennesker med en historie til at komme og fortælle om hvilke udfordringer de havde, hvordan de arbejdede med dem. Og hvad der så skete. Fælles for dem er, at de er blevet inspireret af CfK’s metoder, tilgange og værdier i forhold til fredelig konflikthåndtering.

Så kom og bliv klogere på hvordan man arbejder med konflikthåndtering i partipolitiske organisationer, boligforeninger, indenfor psykiatrien, på de sociale medier, med børn og unge, indenfor retsmægling, i politiets konfliktråd. Hør hvordan centeret har samarbejdet med fredsarbejdere i Tibet og Mellemøsten.

Arrangementet er gratis og betaling til middagen vil foregå på selve dagen.

OM LIVIA fondens prisuddeling

Med musik, stærke fortællinger og billeder fejrer vi denne dag disse tre prismodtagere, fordi de griber ind i voldsomme konflikter med mod og omtanke:

Ricardo Esquivia Ballestas and the Asociación Sembrando Semillas de Colombia der har opbygget brede koalitioner på tværs af forskelle, faciliteret dialoger i lokalsamfund påvirket af vold og bragt stridende parter sammen til dialog og mediering i den interne, væbnede colombianske konflikt. Ricardo og hans organisation arbejder et vigtigt fokus på at bygge permanente og kollektive ikkevolds- og fredsopbyggende processer i et samfund præget af vold igennem flere generationer.

Hope Interactive, Nigeria, der arbejder på et græsrodsniveau med at genopbygge tillid og skabe rum for dialog mellem lokalsamfund og mellem civile, staten, sikkerhedsaktører og unge vendt tilbage fra den militante islamistiske bevægelse Boko Haram. I et område hårdt ramt af konflikten med Boko Haram, arbejder Hope Interactive med at inddrage unge, der står i konfliktens hjerte som overgrebspersoner, forsvarere eller ofre, i at finde løsninger på volden.

BABA, Danmark, der arbejder med fædres deltagelse i deres børns liv. Babas fokus på dialog igennem møder mellem fagpersoner, der har med børn og unge at gøre, og fædre med minoritetsbaggrund kan bane vejen for nye muligheder for samarbejde - til stor gavn for børnene. I en tid hvor der er fokus på ’os og dem’, samt konflikter hos børn og unge og generationskløfter er Baba en konstruktiv, konkret dialogskabende måde at modvirke polarisering og styrke fællesskab i samfundet, i familien, og på tværs af sektorer.

Workshop liste (opdateres løbende med navne og indhold):

Hvordan beholder man håbet og troen på ikke-vold i svære samfundskonflikter?, v. LIVIA fondens to internationale prismodtagere Ricardo Esquivia Ballestas fra the Asociación Sembrando Semillas de Paz og Msheila Birma fra Hope Interactive Nigeria.  Hvordan arbejder man med dialog når dialogen er ophørt? De to workshopholdere præsenterer hver især præsenterer deres tilgange, overvejelser og erfaringer på områderne og sammen reflekterer over ligheder og forskelle i fht. hvordan det gøres.

Dilemmaer i politiets konfliktråd, v. Pernille Reese, konfliktrådskoordinator ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi. Formålet med workshoppen vil være at give den enkelte en bredere forståelse af brugen af genoprettende ret i praksis samt en generel belysning af elementerne i politiets konfliktråd. Ved præsentation af nogle af de dilemmaer, man kan møde som mægler, vil deltagernes erfaringer, input og ideer være i fokus, og der vil være rig mulighed for at blive inspireret og bevæget af anekdoter fra virkelighedens verden. Måske kan I under workshoppen være med til at sætte jeres præg på en videreudvikling af konfliktrådsordningen?

Konflikthåndtering på sociale medier, v. Nana Dall, forfatter til "Når tasterne taler - konflikthåndering på de sociale medier". På sociale medier ser vi hvordan vrede, frustation og afmagt får frit løb. Men hvordan går vi til denne vrede, når den foregår på skrift - og hvordan kan vi forstå den hæmningsløshed, der findes online? Til denne workshop introduceres et casestudie fra DSB's sociale medieteam og eksempler fra UM og Arla. Paradigmet omkring offline og online verden udfoldes og samtaleteknikker sættes i en social mediekontekst.

Dialog som værdi og metode, v. Lea Lybecker, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Dialogambassadørerne spreder kendskab til dialog som værdi og metode for at skabe fredelig sameksistens. Siden 2009 har 400 ambassadører i Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark nået over 25.000 mennesker.

How to strengthen unity and work with conflicts within an exile community? By Sonam Dechen, associative director of Tibetan Centre for Conflict Resolution in India.

Svære situationer og sårbare borgere, v. Jens Hyldahl fra CfK og medarbejdere fra Region Syddanmark. Kommunikativ deeskalering, roskabende tilgange og low arousal - kom med på den faglige palet, der gjorde at vi næsten vandt arbejdsmiljøprisen i 2012 for vores kurser i psykiatrien. Vores faglighed på dette felt er siden videreudviklet og forfinet i samarbejde med fagfolk fra psykiatrien i Region Syddanmark.

Konflikthåndtering i det partipolitiske, v. Anne Rasmussen, Enhedslisten. Kom og hør om udviklingen af K-team og få indsigt i hvordan de tilbyder konflikthåndtering til Enhedslistens partipolitisk aktive. Bliv klog på hvordan man kan understøtte det politiske gennem konfliktarbejde.

Mægling i familieretssager og civile retssager, v. Lin Adrian, lektor og mægler og Leise Døllner, konfliktmægler, udviklingskonsulent i Familieretshuset. Mægling praktiseres i mange uformelle og formelle fora. Er mægling ens overalt eller udvikler der sig forskellige former afhængig af kontekst? Denne session går tættere på mægling i to vigtige institutioner: domstolene og Familieretshuset (indtil 1. april Statsforvaltningen). Hvilke sager behandles i disse institutioner og findes der særlige regler for mægling her? Hvilke erfaringer har man med mægling, hvem mægler og med hvilken baggrund? Er mægling anderledes, når det udbydes af myndigheder eller domstole? Sessionen vil tage udgangspunkt i de spørgsmål og refleksioner, som deltagerne har.

Hvordan kan man tænke genoprettende i det forebyggende arbejde?, v. Katrine Barnekow Rasmussen, proaktiv fagkoordinator i Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund, Thomas Aistrup, SSP-konsulent i Rødovre Kommune og Jens Ansbjerg, fagchef for SSP og Ungeindsats i Brøndby Kommune. Tre perspektiver på, hvordan man kan arbejde ud fra det genoprettende paradigme i det forebyggende arbejde med børn og unge: 1) Genoprettende praksis i Albertslunds skoler – en helskoletilgang, hvor der sigtes mod at alle ansatte systematisk bruger genoprettende praksis. Både proaktivt til at fremme trivsel og tryghed og reaktivt, når der er opstået konflikt. 2) ’Den udvidede model for social pejling’ – en måde at inkorporere genoprettende tænkning i det systematiske arbejde med børne- og ungefællesskaber. 3) Det nye Ungdomskriminalitetsnævn - Perspektiver på den ”drejning” af det genoprettende paradigme, der er kommet til udtryk i lovgivningen.

Tværgående aktivitet:
Når kunst skaber kontakt - tegneworkshop, v. 1000Drawings og CfK-Ung. Du vil på hele dagen have mulighed for at udtrykke dig kreativt i et kunstværk under emnet konflikt og kontakt. Dit værk går til at støtte Globally Connected og deres indsats for fredelig konfliktløsning i Syrien, Libanon og Tyrkiet. Hør også mere om projektet 1000Drawings, som CfK er medafsender på. Det er et velgørende kunstinitiativ, hvor almindelige mennesker donerer egne værker i A5 format. Al kunst sælges på den eventyrlige éngangsudstilling NIGHT OF A 1000DRAWINGS COPENHAGEN, der foregår den 29. maj i Københavns Domkirke.

______________________________________________________________
Meet the conflicts and hear what you can do about them
The Danish Centre for Conflict Resolution and the LIVIA Foundation invite you to our anniversary about conflict resolution. 


On May 25, the Danish Centre for Conflict Resolution celebrates its 25th anniversary, the LIVIA Foundation celebrates its 10th anniversary and on the same day the LIVIA award is given to people who find creative ways to transform serious conflicts into new opportunities in society. 

Program for the day:
12:30 - 13:00 Welcome, music and introduction to the day
13:30 - 14:30 Circular process for all participants - stories of conflict
14:30 - 15:00 Coffee and cake
15:00 - 16:45 Workshops (see list of possible workshops below)
17:00 - 19:00 The LIVIA Award ceremony
19:30 - Dinner (expected self-payment of DKK 250-300 plus drinks) 

One of the most important parts of the Danish Centre for Conflict Resolution and the LIVIA Foundation's work is to disseminate knowledge about and the use of peaceful and nonviolent conflict management. For 25 years, the Danish Centre for Conflict Resolution has collaborated with companies and associations within almost every sector in society. It has made us what we are today and developed our professionalism. And it continues to do so. On our anniversary day, we therefore invited people with a story to tell to come and share it.
They have all been inspired by our methods, approaches and values ​​in relation to peaceful conflict management. So please come and learn how to work with conflict management in party political organizations, housing associations, in the field of psychiatry, on social media, with children and young people, in mediation, in the police conflict councils. Hear how the Centre has worked with peace workers in Tibet and the Middle East. Two workshops will be in English, the others are in Danish. The event is free (except dinner).

You can join the conference, the LIVIA Award Ceremony and dinner or one or two of the activities as you wish.

ABOUT THE LIVIA Foundation's award ceremony 2019

With music, strong stories and pictures, we celebrate these three award recipients because they meet violent conflicts with nonviolence, courage and creativity:

Ricardo Esquivia Ballestas and the Asociación Sembrando Semillas de Colombia who have built wide coalitions across differences, facilitated dialogues in communities affected by violence and brought conflicting parties together for dialogue and mediation in the internal, armed Colombian conflict. Ricardo and his organization work with an important focus on building permanent and collective non-violence and peace-building processes in a society characterized by violence over several generations.

Hope Interactive, Nigeria, working at a grassroots level to rebuild trust and create space for community-to-community dialogue, and dialogue between civil, state, security and youth returning from the militant Islamist movement Boko Haram. In an area severely affected by the conflict with Boko Haram, Hope Interactive is working to involve young people, whether they are former perpetrators or victims, in finding alternatives to the violence.

BABA, Denmark, working with fathers' participation in their children's lives. Baba's focus on dialogue through meetings between professionals dealing with children and young people, and how fathers with minority background can pave the way for new opportunities for cooperation - to the great benefit of the children. At a time when there is a focus on "us and them", as well as conflicts with children and youth and generation gaps, Baba is a constructive, concrete dialogue-making way to counteract polarization and strengthen community in society, in the family, and across sectors.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >